Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Världens största investerare fördubblar sina hållbara placeringar

https://www.klimatsmart.se/images/news/blackrock250x36.png

Investeringar i hållbart accelererar, visar en global undersökning av börsjätten BlackRock. Investerare som representerar 25 biljoner dollar i förvaltade tillgångar planerar att fördubbla investeringarna inom ESG de kommande fem åren. 88% uppger att den största oron kring investeringsportföljen är klimatrelaterade risker. Osäkerhet kring kvaliteten på hållbarhetsdata uppges vara det största hindret för skiftet mot hållbara investeringar. Årets globala utmaningar inom hälsa och ekonomi har inte bromsat investerarnas efterfrågan på och inställning till hållbara investeringar, enligt BlackRocks undersökning, Global Client Sustainable Investing Survey. Faktum är att investerare planerar att fördubbla sina allokeringar till hållbara produkter under de kommande fem åren. 20% uppgav att pandemin istället kommer att påskynda deras allokering mot hållbara investeringar. Det paradigmskifte vi identifierat tidigare i år har verkligen fått fäste, eftersom omställningen driven av politiska och regulatoriska påtryckningar, teknologiska framsteg och kunders preferenser har förflyttad hållbarhet till att bli mainstream bland investerare globalt. Resultaten av vår undersökning visar att denna hållbarhetsomställning sker över hela världen, säger Christian Hyldahl, Co-Head Continental Europe och Nordenchef på BlackRock. Undersökningen samlade data från 425 investerare i 27 länder, inklusive stora pensionsförvaltare, kapitalförvaltare, förvaltare av stiftelser och globala förmögenhetsförvaltare med nästan 25 biljoner dollar i förvaltade tillgångar (AUM). Årets omställning ser ut att vara början på en varaktig förändring under åtminstone de kommande fem åren, då de medverkade uppgav att de planerar att fördubbla sina hållbara investeringar i ESG-tillgångar 2025. Medan ökningen inom hållbara tillgångar är tydligast i Europa, ökar de också kraftigt i Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet. ESG-integrering: Majoriteten av de medverkande i undersökningen anser att hållbarhet är grundläggande för investeringsprocesser och resultat, och 75 % använder, eller överväger att använda en integrerad strategi för att kunna ta hänsyn till ESG-risker (miljö, sociala och governance-faktorer) i sina portföljer. I ett integrerat tillvägagångssätt ser man till ESG-kriterier inom samtliga innehav samt underbygger framtida investeringsbeslut med hjälp av en holistisk syn på hållbarhet. Trots att integration värderas högst, är mer specifikt inriktade hållbara investerings-metoder såsom tematiska eller produkter för impact-investeringar också eftertraktade av kunder i EMEA, med 56% respektive 52% av de respondenterna som söker dessa strategier. Geografiska skillnader i skiftet mot hållbart Den globala efterfrågan på hållbarhet drivs av olika regelverk i olika världsdelar, allmänhetens uppfattningar, styrelse och ledningsöversyn och medvetenhet om resultatfördelar. I EMEA, uppgav (51%) av de medverkande att den främsta orsaken för att skifta till hållbara strategier var att "göra det rätta”, medan endast 37% av de tillfrågade i EMEA uppgav att "minska investeringsrisken" var en avgörande faktor. I Nord- och Sydamerika är reducerad risk den näst största drivkraften för omställning (49%), följt av "bättre riskjusterat resultat" och "mandat från styrelse eller ledning" (båda på 45%). I APAC är efterfrågan bland kunderna den lägsta bland de tre regionerna, då endast 19% av de tillfrågade uppgav det som en viktig drivkraft för omställning. "I region för region prioriterar kunder ESG-frågor och implementerar dessa på olika sätt. Även om alla inser innebörden av klimatrisker, finns det olika nivåer av fokus på frågor som mänskliga rättigheter, mångfald och integration,” fortsätter Hyldahl. "Kundernas skäl för att investera hållbart visar stora regionala skillnader. Många europeiska investerare ser fördelarna med hållbarhet på grund av de samhälleliga effekterna. I USA är investerarna mer inriktade på riskhantering och investeringsresultat." Miljörisker är investerarnas största angelägenhet Ett område där investerare från alla regioner som deltog i undersökningen är överväldigande överens, är att 88% angav klimatrelaterade risker som deras viktigaste angeläget att hantera i sina portföljer idag. Framgent, medan klimatet väntas förbli den främsta oron, har ett ökande antal respondenter (58 %) uppgivit att oron över sociala utmaningar som mångfald och integration, och rättvis arbetsmiljö är områden som förväntas stiga mest under de närmaste 3-5 åren. Ökningen av ESG-kriterier för investeringar drivs av en mängd skäl, inte minst de större bolagens redovisningar där mer information redovisas publikt, och andra framsteg inom dataanalys för att förstå hur ESG frågor är grundläggande för investeringar. Oro över datakvalitet: Det råder ingen tvekan om att kvaliteten och tillgängligheten av data har ökat avsevärt under det senaste årtiondet, vilket gör det möjligt för investerare att fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Ändå råder det stor enighet bland institutionella investerare om att detta är ett område som kräver ytterligare fokus. Mer än hälften (53%) av respondenterna globalt uppgav en oro över "bristfällig kvalitet eller tillgång till ESG-data och analys" som deras största hinder för att anpassa portföljen mot hållbara investeringar, högre än något annat hinder. Som vi såg i årets undersökning, fortsätter investerare världen över att efterfråga ett fortsatt fokus och initiativ inom hållbarhet som hjälper dem att bygga bättre riskjusterade portföljer för framtiden, avslutar Christian Hyldahl. I januari presenterade BlackRock en rad steg för att göra hållbarhet till en nyckelkomponent i hur bolaget hanterar risk, konstruerar portföljer, utvecklar produkter och för ägardialoger med bolag. Här är några av huvudpunkterna i BlackRocks hållbarhetsåtgärder under 2020: • ESG-integreration Bolaget uppnådde sitt mål att ha 100% av våra cirka 5,600 aktiva och rådgivande BlackRock-strategier ESG-integrerade - som omfattar 2,7 biljoner dollar i förvaltade tillgångar. • 39 miljarder dollar allokerades inom hållbara strategier. BlackRock introducerade 93 nya hållbara lösningar 2020, vilket hjälper kunder att allokera 39 miljarder till hållbarai, vilket bidrar till att driva en 41% ökning av hållbara förvaltade tillgångar sedan 31 december, 2019. • Utökade ESG-building blocks i portföljer till 23 miljarder dollar. Hållbara byggstenar för portföljkonstruktion har vuxit exponentiellt i BlackRock globala modellportföljer, och ökad från 450 miljoner i ESG 2019 till 23 miljarder 2020i. • Avyttrande kolverksamhet. Aktiva portföljer har helt lämnat samtliga investeringar i noterade bolag där mer än 25% av intäkterna kommer från kolproduktion. • Nya klimatriskverktyg: Aladdin Climate lanserad, som sätter en ny standard för att mäta miljörisker över tillgångsslag i investeringsportföljer. • Stor utbyggnad av ESG-data: BlackRock adderade 1,200 hållbarhetsparametrar i Aladdin och etablerade partnerskap med Sustainalytics, Refinitiv och Rhodium för att hjälpa kunderna att bättre förstå ESG och klimatrisker. • Utökat hållbarhet till nya marknader och strategier. BlackRock har banat väg för nya hållbara strategier med den första dedikerade ESG-lösningen i Mexiko och i USA de första indexbaserade ESG fonder med måldatum[1], och det första sortimentet av single-ticker ESG asset allocation ETFs. • Intensifiera ägarengagemang och transparens. 244 koldioxidintensiva bolag riskerar att Blackrock aktivt röstar emot dem på stämmor 2021 om betydande framsteg i klimatfrågan saknas; ökad öppenhet med mer än 50 ”Voting Bulletins” vid högprofilerade omröstningar och en ökning om 288% av SASB-rapportering sedan[ii] vår uppmaning till bolagen att rapportera enligt SASB- och TCFD.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Världens största investerare fördubblar sina hållbara placeringar

2020-12-07
Investeringar i hållbart accelererar, visar en global undersökning av börsjätten BlackRock. Investerare som representerar 25 biljoner dollar i förvaltade tillgångar planerar att fördubbla investeringarna inom ESG de kommande fem åren. 88% uppger att den största oron kring investeringsportföljen är klimatrelaterade risker.

Osäkerhet kring kvaliteten på hållbarhetsdata uppges vara det största hindret för skiftet mot hållbara investeringar.

Årets globala utmaningar inom hälsa och ekonomi har inte bromsat investerarnas efterfrågan på och inställning till hållbara investeringar, enligt BlackRocks undersökning, Global Client Sustainable Investing Survey.

Faktum är att investerare planerar att fördubbla sina allokeringar till hållbara produkter under de kommande fem åren. 20% uppgav att pandemin istället kommer att påskynda deras allokering mot hållbara investeringar.

Det paradigmskifte vi identifierat tidigare i år har verkligen fått fäste, eftersom omställningen driven av politiska och regulatoriska påtryckningar, teknologiska framsteg och kunders preferenser har förflyttad hållbarhet till att bli mainstream bland investerare globalt. Resultaten av vår undersökning visar att denna hållbarhetsomställning sker över hela världen, säger Christian Hyldahl, Co-Head Continental Europe och Nordenchef på BlackRock.

Undersökningen samlade data från 425 investerare i 27 länder, inklusive stora pensionsförvaltare, kapitalförvaltare, förvaltare av stiftelser och globala förmögenhetsförvaltare med nästan 25 biljoner dollar i förvaltade tillgångar (AUM).

Årets omställning ser ut att vara början på en varaktig förändring under åtminstone de kommande fem åren, då de medverkade uppgav att de planerar att fördubbla sina hållbara investeringar i ESG-tillgångar 2025. Medan ökningen inom hållbara tillgångar är tydligast i Europa, ökar de också kraftigt i Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet.

ESG-integrering:

Majoriteten av de medverkande i undersökningen anser att hållbarhet är grundläggande för investeringsprocesser och resultat, och 75 % använder, eller överväger att använda en integrerad strategi för att kunna ta hänsyn till ESG-risker (miljö, sociala och governance-faktorer) i sina portföljer. I ett integrerat tillvägagångssätt ser man till ESG-kriterier inom samtliga innehav samt underbygger framtida investeringsbeslut med hjälp av en holistisk syn på hållbarhet.

Trots att integration värderas högst, är mer specifikt inriktade hållbara investerings-metoder såsom tematiska eller produkter för impact-investeringar också eftertraktade av kunder i EMEA, med 56% respektive 52% av de respondenterna som söker dessa strategier.

Geografiska skillnader i skiftet mot hållbart
Den globala efterfrågan på hållbarhet drivs av olika regelverk i olika världsdelar, allmänhetens uppfattningar, styrelse och ledningsöversyn och medvetenhet om resultatfördelar.

I EMEA, uppgav (51%) av de medverkande att den främsta orsaken för att skifta till hållbara strategier var att "göra det rätta”, medan endast 37% av de tillfrågade i EMEA uppgav att "minska investeringsrisken" var en avgörande faktor. I Nord- och Sydamerika är reducerad risk den näst största drivkraften för omställning (49%), följt av "bättre riskjusterat resultat" och "mandat från styrelse eller ledning" (båda på 45%).

I APAC är efterfrågan bland kunderna den lägsta bland de tre regionerna, då endast 19% av de tillfrågade uppgav det som en viktig drivkraft för omställning.

"I region för region prioriterar kunder ESG-frågor och implementerar dessa på olika sätt. Även om alla inser innebörden av klimatrisker, finns det olika nivåer av fokus på frågor som mänskliga rättigheter, mångfald och integration,” fortsätter Hyldahl. "Kundernas skäl för att investera hållbart visar stora regionala skillnader. Många europeiska investerare ser fördelarna med hållbarhet på grund av de samhälleliga effekterna. I USA är investerarna mer inriktade på riskhantering och investeringsresultat."

Miljörisker är investerarnas största angelägenhet
Ett område där investerare från alla regioner som deltog i undersökningen är överväldigande överens, är att 88% angav klimatrelaterade risker som deras viktigaste angeläget att hantera i sina portföljer idag. Framgent, medan klimatet väntas förbli den främsta oron, har ett ökande antal respondenter (58 %) uppgivit att oron över sociala utmaningar som mångfald och integration, och rättvis arbetsmiljö är områden som förväntas stiga mest under de närmaste 3-5 åren.

Ökningen av ESG-kriterier för investeringar drivs av en mängd skäl, inte minst de större bolagens redovisningar där mer information redovisas publikt, och andra framsteg inom dataanalys för att förstå hur ESG frågor är grundläggande för investeringar.

Oro över datakvalitet:

Det råder ingen tvekan om att kvaliteten och tillgängligheten av data har ökat avsevärt under det senaste årtiondet, vilket gör det möjligt för investerare att fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Ändå råder det stor enighet bland institutionella investerare om att detta är ett område som kräver ytterligare fokus.

Mer än hälften (53%) av respondenterna globalt uppgav en oro över "bristfällig kvalitet eller tillgång till ESG-data och analys" som deras största hinder för att anpassa portföljen mot hållbara investeringar, högre än något annat hinder.

Som vi såg i årets undersökning, fortsätter investerare världen över att efterfråga ett fortsatt fokus och initiativ inom hållbarhet som hjälper dem att bygga bättre riskjusterade portföljer för framtiden, avslutar Christian Hyldahl.

I januari presenterade BlackRock en rad steg för att göra hållbarhet till en nyckelkomponent i hur bolaget hanterar risk, konstruerar portföljer, utvecklar produkter och för ägardialoger med bolag.

Här är några av huvudpunkterna i BlackRocks hållbarhetsåtgärder under 2020:

• ESG-integreration Bolaget uppnådde sitt mål att ha 100% av våra cirka 5,600 aktiva och rådgivande BlackRock-strategier ESG-integrerade - som omfattar 2,7 biljoner dollar i förvaltade tillgångar.

• 39 miljarder dollar allokerades inom hållbara strategier. BlackRock introducerade 93 nya hållbara lösningar 2020, vilket hjälper kunder att allokera 39 miljarder till hållbarai, vilket bidrar till att driva en 41% ökning av hållbara förvaltade tillgångar sedan 31 december, 2019.

• Utökade ESG-building blocks i portföljer till 23 miljarder dollar. Hållbara byggstenar för portföljkonstruktion har vuxit exponentiellt i BlackRock globala modellportföljer, och ökad från 450 miljoner i ESG 2019 till 23 miljarder 2020i.

• Avyttrande kolverksamhet. Aktiva portföljer har helt lämnat samtliga investeringar i noterade bolag där mer än 25% av intäkterna kommer från kolproduktion.

• Nya klimatriskverktyg:
Aladdin Climate lanserad, som sätter en ny standard för att mäta miljörisker över tillgångsslag i investeringsportföljer.

• Stor utbyggnad av ESG-data:
BlackRock adderade 1,200 hållbarhetsparametrar i Aladdin och etablerade partnerskap med Sustainalytics, Refinitiv och Rhodium för att hjälpa kunderna att bättre förstå ESG och klimatrisker.

• Utökat hållbarhet till nya marknader och strategier.
BlackRock har banat väg för nya hållbara strategier med den första dedikerade ESG-lösningen i Mexiko och i USA de första indexbaserade ESG fonder med måldatum[1], och det första sortimentet av single-ticker ESG asset allocation ETFs.

• Intensifiera ägarengagemang och transparens. 244 koldioxidintensiva bolag riskerar att Blackrock aktivt röstar emot dem på stämmor 2021 om betydande framsteg i klimatfrågan saknas; ökad öppenhet med mer än 50 ”Voting Bulletins” vid högprofilerade omröstningar och en ökning om 288% av SASB-rapportering sedan[ii] vår uppmaning till bolagen att rapportera enligt SASB- och TCFD.
Källa: BlackRock

Senaste nyheter