Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Naturvårdsverkets årsredovisning för 2017

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturvardsverket-arsredovisning2017-250x356.jpg

Naturvårdsverket ska årligen upprätta och lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Handlingarna ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av verksamheten. I årsredovisningen beskriver vi vad vi åstadkommit under 2017, medan vi i budgetunderlaget lyfter strategiska frågor framöver. Inom klimatområdet har följande åtgärder utförts under 2017: • Hanterat ansökningar, beslutat om stöd och informerat om Klimatklivet. • Hanterat ansökningar, beslutat om stöd och informerat om spetstekniker och avancerade systemlösningar. • Genomfört årlig uppföljning av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. • Utvecklat kommunikationsarbetet angående klimat och luft samt genomfört Klimatforum. • Genomfört utsläppsinventering klimat och statistikpubliceringar, inklusive snabbstatistik samt ordinarie statistik och utsläpp från svenskarnas konsumtion. • Bidragit till Energimyndighetens regeringsuppdrag om strategi för omställning till fossilfri transportsektor och om internationellt klimatsamarbete för Parisavtalets genomförande samt till Konjunkturinstitutets regeringsuppdrag om en klimatpolitisk inventering och en kunskapsöversikt om klimatförändringar. • Bidragit med underlag och analyser i arbetet med FN:s klimatkonvention och medverkat i klimatförhandlingarna för att kunna genomföra Parisavtalet. • Bidragit med expertstöd inom internationellt klimatarbete och CCAC/SLCP. • Tagit fram nationalrapporten och tvåårsrapporten. • Genomfört en förstudie för att utveckla scenarier för utvecklingen av ett klimatvänligt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk. • Genomfört en förstudie för att kunna utveckla framtidsscenarier för effekter på utsläppen av klimat- och luftföroreningar inom byggsektorn. • Gett vägledning om användningen av köldmedier och F-gaser. • Utvecklat arbetet med att ställa krav på energieffektivitet vid miljöbalksprövningar. • Tagit fram omfattande underlag och analyser samt lämnat löpande stöd till Regeringskansliet i förhandlingen av lagstiftning för EU:s energi- och klimatramverk 2030. • Tagit fram analyser av utsläppsutvecklingen i Sverige – trender och scenarier – samt av åtgärder och styrmedel som krävs för att vi ska nå målen i klimatramverket. • Utlyst forskningsmedel om hållbara och effektiva transporter. • Gett vägledning, tagit beslut om och bedrivit tillsyn av handel med utsläppsrätter.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Naturvårdsverkets årsredovisning för 2017

2018-03-02
Naturvårdsverket ska årligen upprätta och lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Handlingarna ska kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av verksamheten.

I årsredovisningen beskriver vi vad vi åstadkommit under 2017, medan vi i budgetunderlaget lyfter strategiska frågor framöver.

Inom klimatområdet har följande åtgärder utförts under 2017:

• Hanterat ansökningar, beslutat om stöd och informerat om Klimatklivet.

• Hanterat ansökningar, beslutat om stöd och informerat om spetstekniker och avancerade systemlösningar.

• Genomfört årlig uppföljning av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

• Utvecklat kommunikationsarbetet angående klimat och luft samt genomfört Klimatforum.

• Genomfört utsläppsinventering klimat och statistikpubliceringar, inklusive snabbstatistik samt ordinarie statistik och utsläpp från svenskarnas konsumtion.

• Bidragit till Energimyndighetens regeringsuppdrag om strategi för omställning till fossilfri transportsektor och om internationellt klimatsamarbete för Parisavtalets genomförande samt till Konjunkturinstitutets regeringsuppdrag om en klimatpolitisk inventering och en kunskapsöversikt om klimatförändringar.

• Bidragit med underlag och analyser i arbetet med FN:s klimatkonvention och medverkat i klimatförhandlingarna för att kunna genomföra Parisavtalet.

• Bidragit med expertstöd inom internationellt klimatarbete och CCAC/SLCP.

• Tagit fram nationalrapporten och tvåårsrapporten.

• Genomfört en förstudie för att utveckla scenarier för utvecklingen av ett klimatvänligt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart jordbruk.

• Genomfört en förstudie för att kunna utveckla framtidsscenarier för effekter på utsläppen av klimat- och luftföroreningar inom byggsektorn.

• Gett vägledning om användningen av köldmedier och F-gaser.

• Utvecklat arbetet med att ställa krav på energieffektivitet vid miljöbalksprövningar.

• Tagit fram omfattande underlag och analyser samt lämnat löpande stöd till Regeringskansliet i förhandlingen av lagstiftning för EU:s energi- och klimatramverk 2030.

• Tagit fram analyser av utsläppsutvecklingen i Sverige – trender och scenarier – samt av åtgärder och styrmedel som krävs för att vi ska nå målen i klimatramverket.

• Utlyst forskningsmedel om hållbara och effektiva transporter.

• Gett vägledning, tagit beslut om och bedrivit tillsyn av handel med utsläppsrätter.

Senaste nyheter