Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Naturvårdsverket ber svenska folket hjälpa rädda pollinatörer

https://www.klimatsmart.se/images/news/naturv_rdsverketlogo.gif

En tredjedel av landets 300 arter av vilda bin riskerar att dö ut. En viktig orsak är bristen på lämpliga livsmiljöer. Naturvårdsverket föreslår en rad åtgärder för att gynna pollinatörer, bland annat översyn av miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet, som finansieras gemensamt av Sverige och EU och ska utveckla landsbygden på ett hållbart sätt. Pollinerande insekter har stor betydelse för storleken på skörden hos frukt, vissa grönsaker och många andra grödor. Vilda pollinatörer finns i alla landskapstyper och många av dem är knutna till öppna, näringsfattiga och blomrika marker. Alla människor både i städer och på landsbygden kan göra en insats till exempel genom att göra sin trädgård, balkong eller odlingslott mer attraktiv eller genom att bli medborgarforskare. Ett av Naturvårdsverkets förslag i slutrapporten till regeringen är mer medborgarforskning inriktad på pollinering. Medborgarforskare kan vara naturintresserade vuxna eller skolbarn som rapporterar sina iakttagelser i en standardiserad form till forskare. – Vi tror att en utbyggd medborgarforskning av pollinering kombinerat med en samlad insats av kunskapshöjande åtgärder kan bidra till att öka förståelsen för biologisk mångfald sett i ett bredare perspektiv, säger Hannah Östergård, handläggare på Naturanalysenheten på Naturvårdsverket. En hel del av förslagen gynnar vilda pollinatörer i jordbruket till exempel genom att se över och förstärka ersättningarna till restaurering och skötsel av betesmarker och slåtterängar och genom att återinföra miljöersättning för skötsel av småbiotoper. – Även i skogsmarker finns det behov av att förbättra situationen för pollinatörer. En åtgärd vi föreslår är att utveckla Skogsstyrelsens målbilder för god miljöhänsyn med mål som gynnar pollinatörer med fokus på till exempel värdefulla bryn och mindre täta skogar där så är relevant. Bryn bör skötas så att värdefulla buskar gynnas och sälg, rönn, hagtorn, slån och hägg med mera blommar, säger Erik Sjödin, handläggare på Landskapsenheten på Naturvårdsverket. De flesta förslag riktas till regeringen och berör andra myndigheter men Naturvårdsverket föreslår också följande egna insatser för att vi ska kunna uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap: - Stimulera åtgärder i sand-, grus- och moräntäkter, där svartpälsbin, stortapetserarbin, guldsandbin och många andra hotade vildbin lever. - Insatser i skyddade områden som nationalparker, naturreservat, Natura 2000 och biotopskydd. - Ökade insatser inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter i odlingslandskapet, den bebyggda miljön och i tätortsnära natur. - Kommunikationsinsatser som att förmedla fakta och goda exempel genom vägledning, fysiska nätverk, hemsidor och sociala medier. - Utveckling av redan etablerade miljöövervakningsprogram avseende pollinatörer. - Utveckla habitatmodeller för pollinatörer och pollinering. - Inventera forskningsbehov och förstärka expertnätverk. Regeringsuppdraget ”Kartlägga och föreslå insatser för pollinering” slutredovisades till Miljö- och energidepartementet den 30 oktober 2018. Deluppdraget att kartlägga befintliga insatser som kan bidra till att vända utvecklingen redovisades till regeringen den 16 april 2018.

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Naturvårdsverket ber svenska folket hjälpa rädda pollinatörer

2018-11-06
En tredjedel av landets 300 arter av vilda bin riskerar att dö ut. En viktig orsak är bristen på lämpliga livsmiljöer. Naturvårdsverket föreslår en rad åtgärder för att gynna pollinatörer, bland annat översyn av miljöersättningarna i landsbygdsprogrammet, som finansieras gemensamt av Sverige och EU och ska utveckla landsbygden på ett hållbart sätt.

Pollinerande insekter har stor betydelse för storleken på skörden hos frukt, vissa grönsaker och många andra grödor. Vilda pollinatörer finns i alla landskapstyper och många av dem är knutna till öppna, näringsfattiga och blomrika marker. Alla människor både i städer och på landsbygden kan göra en insats till exempel genom att göra sin trädgård, balkong eller odlingslott mer attraktiv eller genom att bli medborgarforskare. Ett av Naturvårdsverkets förslag i slutrapporten till regeringen är mer medborgarforskning inriktad på pollinering.

Medborgarforskare kan vara naturintresserade vuxna eller skolbarn som rapporterar sina iakttagelser i en standardiserad form till forskare.

– Vi tror att en utbyggd medborgarforskning av pollinering kombinerat med en samlad insats av kunskapshöjande åtgärder kan bidra till att öka förståelsen för biologisk mångfald sett i ett bredare perspektiv, säger Hannah Östergård, handläggare på Naturanalysenheten på Naturvårdsverket.

En hel del av förslagen gynnar vilda pollinatörer i jordbruket till exempel genom att se över och förstärka ersättningarna till restaurering och skötsel av betesmarker och slåtterängar och genom att återinföra miljöersättning för skötsel av småbiotoper.

– Även i skogsmarker finns det behov av att förbättra situationen för pollinatörer. En åtgärd vi föreslår är att utveckla Skogsstyrelsens målbilder för god miljöhänsyn med mål som gynnar pollinatörer med fokus på till exempel värdefulla bryn och mindre täta skogar där så är relevant. Bryn bör skötas så att värdefulla buskar gynnas och sälg, rönn, hagtorn, slån och hägg med mera blommar, säger Erik Sjödin, handläggare på Landskapsenheten på Naturvårdsverket.

De flesta förslag riktas till regeringen och berör andra myndigheter men Naturvårdsverket föreslår också följande egna insatser för att vi ska kunna uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap:

- Stimulera åtgärder i sand-, grus- och moräntäkter, där svartpälsbin, stortapetserarbin, guldsandbin och många andra hotade vildbin lever.

- Insatser i skyddade områden som nationalparker, naturreservat, Natura 2000 och biotopskydd.

- Ökade insatser inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter i odlingslandskapet, den bebyggda miljön och i tätortsnära natur.

- Kommunikationsinsatser som att förmedla fakta och goda exempel genom vägledning, fysiska nätverk, hemsidor och sociala medier.

- Utveckling av redan etablerade miljöövervakningsprogram avseende pollinatörer.

- Utveckla habitatmodeller för pollinatörer och pollinering.

- Inventera forskningsbehov och förstärka expertnätverk.

Regeringsuppdraget ”Kartlägga och föreslå insatser för pollinering” slutredovisades till Miljö- och energidepartementet den 30 oktober 2018. Deluppdraget att kartlägga befintliga insatser som kan bidra till att vända utvecklingen redovisades till regeringen den 16 april 2018.

Senaste nyheter