Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Boverket ger 135 miljoner kronor till grönare städer

https://www.klimatsmart.se/images/news/boverket.png

Boverket har beviljat över 135 miljoner kronor till 50 kommunala projekt runt om i landet. Bidraget går bland annat till utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motståndskraft mot framtida klimatutmaningar. Samtliga ärenden som beviljats bidrag i första sökomgången har nu fått sina beslut, vilket innebär att 50 projekt tillsammans har delat på strax över 135 miljoner kronor. Spridningen är stor, både geografiskt och storleksmässigt. Sökomgång två avslutades den 14 september och bedömningen av inkomna ansökningar har nu inletts. Bidraget för grönare städer kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Många projekt fokuserar på att ge människor nya och bättre möjligheter att uppleva och ta del av grönska, vilket är en viktig ekosystemtjänst i urbana miljöer. Andra ekosystemtjänster som många kommuner vill skapa eller förbättra är bland annat att reglera mikroklimatet genom trädplantering, stadsträd ger svalare temperaturer under värmeböljor genom att ge skugga och avdunsta flera hundra liter vatten per dygn. Träden kan också bidra till att rena luft, ta hand om dagvatten och bullerreducering. Det anläggs också buskage, bryn och buskar som utgör livsmiljöer för många insekter och småfåglar. - En utmaning i miljöer med mycket hårdgjorda ytor är dagvattenhanteringen. Därför ingår exempelvis åtgärder som att anlägga dagvattendammar, diken och nedsänkta ytor för skyfallshantering i många ansökningar, säger utredare Sarah Damberg på Boverket. Gemensamt för de flesta åtgärder i ansökningarna är att de kulturella ekosystemtjänsterna gynnas, såsom upplevelsevärden, ökad fysisk aktivitet, stressreduktion, psykisk återhämtning och avslappning samt ökade sociala interaktioner.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Boverket ger 135 miljoner kronor till grönare städer

2018-11-08
Boverket har beviljat över 135 miljoner kronor till 50 kommunala projekt runt om i landet. Bidraget går bland annat till utveckling av befintlig stadsgrönska och för nyanläggning av stadsgrönska, för att främja ekosystemtjänster som rekreation, dagvattenhantering och biologisk mångfald. Många av de beviljade åtgärderna förbättrar städernas motståndskraft mot framtida klimatutmaningar.

Samtliga ärenden som beviljats bidrag i första sökomgången har nu fått sina beslut, vilket innebär att 50 projekt tillsammans har delat på strax över 135 miljoner kronor. Spridningen är stor, både geografiskt och storleksmässigt. Sökomgång två avslutades den 14 september och bedömningen av inkomna ansökningar har nu inletts. Bidraget för grönare städer kan sökas av kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

Många projekt fokuserar på att ge människor nya och bättre möjligheter att uppleva och ta del av grönska, vilket är en viktig ekosystemtjänst i urbana miljöer. Andra ekosystemtjänster som många kommuner vill skapa eller förbättra är bland annat att reglera mikroklimatet genom trädplantering, stadsträd ger svalare temperaturer under värmeböljor genom att ge skugga och avdunsta flera hundra liter vatten per dygn. Träden kan också bidra till att rena luft, ta hand om dagvatten och bullerreducering. Det anläggs också buskage, bryn och buskar som utgör livsmiljöer för många insekter och småfåglar.

- En utmaning i miljöer med mycket hårdgjorda ytor är dagvattenhanteringen. Därför ingår exempelvis åtgärder som att anlägga dagvattendammar, diken och nedsänkta ytor för skyfallshantering i många ansökningar, säger utredare Sarah Damberg på Boverket.

Gemensamt för de flesta åtgärder i ansökningarna är att de kulturella ekosystemtjänsterna gynnas, såsom upplevelsevärden, ökad fysisk aktivitet, stressreduktion, psykisk återhämtning och avslappning samt ökade sociala interaktioner.
Källa: Boverket

Senaste nyheter