Klimatsmart - genvägen till sköna gröna köp

Mer havsbaserad förnybar energi för ett klimatneutralt Europa

https://www.klimatsmart.se/images/news/eu-offshore-energy250x238.jpg

För att bidra till att målet om klimatneutralitet uppnås senast 2050 presenterar EU-kommissionen idag EU:s strategi för havsbaserad förnybar energi. I strategin föreslås att Europas havsbaserade vindkraft ska utökas, från nuvarande 12 GW till åtminstone 60 GW senast 2030 och 300 GW senast 2050. Kommissionen vill komplettera detta med 40 GW havsenergi och annan ny teknik senast 2050, såsom flytande vindkraft och solenergi. Denna ambitiösa tillväxt utgår från den stora potential som redan finns i Europas havsområden. EU-företagens ledande ställning inom sektorn kommer också att spela en viktig roll. Det innebär nya möjligheter för industrin, fler gröna jobb över hela kontinenten och ett stärkt globalt ledarskap inom havsbaserad energiteknik för EU. Genom denna tillväxt skyddas också miljön, den biologiska mångfalden och fisket. – Dagens strategi visar hur angeläget det är att satsa på havsbaserad förnybar energi och vilka möjligheter det innebär, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given. Med stora havsområden och ett industriellt ledarskap har EU det som krävs för att anta utmaningen. Den havsbaserade förnybara energin har redan kommit långt i Europa, och vi vill fortsätta främja ren energi, högkvalitativa jobb, en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft. – Europa är världsledande inom havsbaserad förnybar energi och har chansen att bli en motor för den globala utvecklingen, säger Kadri Simson, kommissionär med ansvar för energi. Vi måste höja insatserna, genom att utnyttja alla de möjligheter som den havsbaserade vindkraften erbjuder, och genom att snabba på utvecklingen av annan teknik, för vågkraft, tidvattenenergi och flytande solenergi. Strategin ger oss en tydlig riktning och ett stabilt regelverk, som är avgörande för myndigheter, investerare och utvecklare inom den här sektorn. Om vi ska kunna nå klimatmålen så måste vi öka den inhemska produktionen, vilket också är viktigt för att kunna tillgodose den växande efterfrågan på el i EU och stödja återhämtningen av EU:s ekonomi efter covid-19. – Dagens strategi beskriver hur vi kan utveckla den havsbaserade förnybara energin i harmoni med naturen och i kombination med andra verksamheter, såsom fiske, vattenbruk och sjöfart, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske. Förslagen kommer också att bidra till att skydda den biologiska mångfalden och uppmärksamma de eventuella socioekonomiska konsekvenser som kan uppstå för sektorer som är beroende av friska marina ekosystem. På så sätt kan vi främja en sund samexistens inom havsområdet. Kommissionen kommer att uppmuntra gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om långsiktig planering och utbyggnad, i syfte att främja upptrappningen av den havsbaserade energin. Detta kommer att kräva att utvecklingsmålen för havsbaserad förnybar energi införlivas i de nationella havsplaner som kuststaterna måste lämna in till kommissionen senast i mars 2021. Kommissionen kommer att föreslå ett regelverk för långsiktig planering av havsbaserade nät, i enlighet med den reviderade förordningen om transeuropeiska energinät. Detta kommer att involvera tillsynsmyndigheter och medlemsstater i havsområdena. Kommissionen uppskattar att investeringar på nästan 800 miljarder euro kommer att krävas fram till 2050 för att målen ska nås. För att dessa investeringar ska förverkligas kommer kommissionen att göra följande: • Tillhandahålla en tydlig och stödjande rättslig ram. I detta syfte förtydligar kommissionen i dag också reglerna för elmarknaden i ett åtföljande arbetsdokument. Man kommer också att göra en bedömning om det krävs mer specifika och riktade regler. Målsättningen är att översynen av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi och av direktivet om förnybar energi ska underlätta en kostnadseffektiv utbyggnad av havsbaserad förnybar energi. • Hjälpa till att mobilisera alla relevanta medel för att stödja utvecklingen av sektorn. Kommissionen uppmuntrar även medlemsstaterna att använda faciliteten för återhämtning och resiliens och att samarbeta med Europeiska investeringsbanken och andra finansinstitut för att investeringar i havsbaserad energi ska kunna stöttas genom InvestEU. Medel från Horisont Europa kommer att mobiliseras för att stödja forskning och utveckling, särskilt inom mindre utvecklad teknik. • Stärka försörjningskedjan. I strategin understryks behovet av att höja tillverkningskapaciteten, utveckla hamninfrastrukturen samt öka den kvalificerade arbetskraften för att upprätthålla en snabbare installationstakt. Kommissionen planerar att inrätta en särskild plattform för havsbaserade förnybara energikällor inom industriforumet för ren energi för att samla alla aktörer och ta itu med utvecklingen av försörjningskedjan. Det finns en snabbt växande global marknad för den havsbaserade förnybara energin, särskilt i Asien och USA, vilket innebär möjligheter för EU:s industri världen över. Genom kommissionens diplomati inom ramen för den gröna given, dess handelspolitik och EU:s energidialoger med partnerländerna kommer den globala spridningen av denna teknik att stöttas. Kommissionen kommer regelbundet att samråda med experter från myndigheter, berörda parter och forskare i syfte att analysera och övervaka de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser som den havsbaserade förnybara energin kan innebära för den marina miljön och den ekonomiska verksamhet som är beroende av den. I dag antar kommissionen också nya riktlinjer om vindkraftsutveckling och EU:s naturvårdslagstiftning. Bakgrund: Havsbaserad vindkraft producerar ren el som konkurrerar med, och ibland är billigare än, den som produceras med fossila bränslen. Den europeiska industrin håller på att utveckla en rad andra tekniktyper för att ta tillvara havets kraft och producera grön el. Från flytande havsbaserad vindkraft till teknik för våg- eller tidvattenenergi, från flytande solcellsanläggningar till användning av alger för att producera biobränslen – europeiska företag och laboratorier har för närvarande en tätplats. I strategin för havsbaserad förnybar energi sätts den högsta ambitionsnivån för utbyggnad av havsbaserade vindturbiner (både bottenfixerade och flytande), där den kommersiella verksamheten redan har kommit långt. Europas tekniska, vetenskapliga och industriella erfarenheter inom dessa sektorer saknar motstycke, och försörjningskedjans kapacitet är redan hög, från tillverkning till installation. I strategin betonas möjligheterna för EU:s havsområden – Nordsjön, Östersjön, Svarta havet, Medelhavet och Atlanten – och vissa kust- och ösamhällen. Det är dock inte bara kustregioner som gynnas av denna teknik. Strategin lyfter fram en rad inlandsområden där tillverkning och forskning redan stöder utvecklingen av havsbaserad energi.

NYHETSBREV

 

Kategorier

Redaktör:
Jens Ljunggren

Dela på Facebook

Mer havsbaserad förnybar energi för ett klimatneutralt Europa

2020-11-30
För att bidra till att målet om klimatneutralitet uppnås senast 2050 presenterar EU-kommissionen idag EU:s strategi för havsbaserad förnybar energi. I strategin föreslås att Europas havsbaserade vindkraft ska utökas, från nuvarande 12 GW till åtminstone 60 GW senast 2030 och 300 GW senast 2050. Kommissionen vill komplettera detta med 40 GW havsenergi och annan ny teknik senast 2050, såsom flytande vindkraft och solenergi.

Denna ambitiösa tillväxt utgår från den stora potential som redan finns i Europas havsområden. EU-företagens ledande ställning inom sektorn kommer också att spela en viktig roll. Det innebär nya möjligheter för industrin, fler gröna jobb över hela kontinenten och ett stärkt globalt ledarskap inom havsbaserad energiteknik för EU. Genom denna tillväxt skyddas också miljön, den biologiska mångfalden och fisket.

– Dagens strategi visar hur angeläget det är att satsa på havsbaserad förnybar energi och vilka möjligheter det innebär, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given. Med stora havsområden och ett industriellt ledarskap har EU det som krävs för att anta utmaningen. Den havsbaserade förnybara energin har redan kommit långt i Europa, och vi vill fortsätta främja ren energi, högkvalitativa jobb, en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft.

– Europa är världsledande inom havsbaserad förnybar energi och har chansen att bli en motor för den globala utvecklingen, säger Kadri Simson, kommissionär med ansvar för energi. Vi måste höja insatserna, genom att utnyttja alla de möjligheter som den havsbaserade vindkraften erbjuder, och genom att snabba på utvecklingen av annan teknik, för vågkraft, tidvattenenergi och flytande solenergi. Strategin ger oss en tydlig riktning och ett stabilt regelverk, som är avgörande för myndigheter, investerare och utvecklare inom den här sektorn. Om vi ska kunna nå klimatmålen så måste vi öka den inhemska produktionen, vilket också är viktigt för att kunna tillgodose den växande efterfrågan på el i EU och stödja återhämtningen av EU:s ekonomi efter covid-19.

– Dagens strategi beskriver hur vi kan utveckla den havsbaserade förnybara energin i harmoni med naturen och i kombination med andra verksamheter, såsom fiske, vattenbruk och sjöfart, säger Virginijus Sinkevičius, kommissionsledamot med ansvar för miljö, hav och fiske. Förslagen kommer också att bidra till att skydda den biologiska mångfalden och uppmärksamma de eventuella socioekonomiska konsekvenser som kan uppstå för sektorer som är beroende av friska marina ekosystem. På så sätt kan vi främja en sund samexistens inom havsområdet.

Kommissionen kommer att uppmuntra gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om långsiktig planering och utbyggnad, i syfte att främja upptrappningen av den havsbaserade energin. Detta kommer att kräva att utvecklingsmålen för havsbaserad förnybar energi införlivas i de nationella havsplaner som kuststaterna måste lämna in till kommissionen senast i mars 2021. Kommissionen kommer att föreslå ett regelverk för långsiktig planering av havsbaserade nät, i enlighet med den reviderade förordningen om transeuropeiska energinät. Detta kommer att involvera tillsynsmyndigheter och medlemsstater i havsområdena.
Kommissionen uppskattar att investeringar på nästan 800 miljarder euro kommer att krävas fram till 2050 för att målen ska nås. För att dessa investeringar ska förverkligas kommer kommissionen att göra följande:

• Tillhandahålla en tydlig och stödjande rättslig ram. I detta syfte förtydligar kommissionen i dag också reglerna för elmarknaden i ett åtföljande arbetsdokument. Man kommer också att göra en bedömning om det krävs mer specifika och riktade regler. Målsättningen är att översynen av riktlinjerna för statligt stöd till miljöskydd och energi och av direktivet om förnybar energi ska underlätta en kostnadseffektiv utbyggnad av havsbaserad förnybar energi.

• Hjälpa till att mobilisera alla relevanta medel för att stödja utvecklingen av sektorn. Kommissionen uppmuntrar även medlemsstaterna att använda faciliteten för återhämtning och resiliens och att samarbeta med Europeiska investeringsbanken och andra finansinstitut för att investeringar i havsbaserad energi ska kunna stöttas genom InvestEU. Medel från Horisont Europa kommer att mobiliseras för att stödja forskning och utveckling, särskilt inom mindre utvecklad teknik.

• Stärka försörjningskedjan. I strategin understryks behovet av att höja tillverkningskapaciteten, utveckla hamninfrastrukturen samt öka den kvalificerade arbetskraften för att upprätthålla en snabbare installationstakt.
Kommissionen planerar att inrätta en särskild plattform för havsbaserade förnybara energikällor inom industriforumet för ren energi för att samla alla aktörer och ta itu med utvecklingen av försörjningskedjan.

Det finns en snabbt växande global marknad för den havsbaserade förnybara energin, särskilt i Asien och USA, vilket innebär möjligheter för EU:s industri världen över. Genom kommissionens diplomati inom ramen för den gröna given, dess handelspolitik och EU:s energidialoger med partnerländerna kommer den globala spridningen av denna teknik att stöttas.
Kommissionen kommer regelbundet att samråda med experter från myndigheter, berörda parter och forskare i syfte att analysera och övervaka de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser som den havsbaserade förnybara energin kan innebära för den marina miljön och den ekonomiska verksamhet som är beroende av den. I dag antar kommissionen också nya riktlinjer om vindkraftsutveckling och EU:s naturvårdslagstiftning.

Bakgrund:

Havsbaserad vindkraft producerar ren el som konkurrerar med, och ibland är billigare än, den som produceras med fossila bränslen. Den europeiska industrin håller på att utveckla en rad andra tekniktyper för att ta tillvara havets kraft och producera grön el. Från flytande havsbaserad vindkraft till teknik för våg- eller tidvattenenergi, från flytande solcellsanläggningar till användning av alger för att producera biobränslen – europeiska företag och laboratorier har för närvarande en tätplats.

I strategin för havsbaserad förnybar energi sätts den högsta ambitionsnivån för utbyggnad av havsbaserade vindturbiner (både bottenfixerade och flytande), där den kommersiella verksamheten redan har kommit långt. Europas tekniska, vetenskapliga och industriella erfarenheter inom dessa sektorer saknar motstycke, och försörjningskedjans kapacitet är redan hög, från tillverkning till installation.

I strategin betonas möjligheterna för EU:s havsområden – Nordsjön, Östersjön, Svarta havet, Medelhavet och Atlanten – och vissa kust- och ösamhällen. Det är dock inte bara kustregioner som gynnas av denna teknik. Strategin lyfter fram en rad inlandsområden där tillverkning och forskning redan stöder utvecklingen av havsbaserad energi.

Senaste nyheter